Apliko Online për Targë të Përkohshme

Pajisu me Targë dhe Fletë udhëtimi për pjesëmarrje në evente dhe panaire për mjete të Hershme ose me Interes Historik dhe Koleksionimi.

 

Të dhëna teknike të mjetit
Përshkrimi i lëvizjeve
VËRTETIM PËR MJETIN

Vërtetim të lëshuar nga një servis i licensuar ku të evidentohet numri i identifikimit, për mjetet që janë në vend. Vërtetimi duhet të përmbajë detyrimisht garancinë që mjeti është i rregullt teknikisht për të qarkulluar në rrugë.

Shkarko Vërtetimin

Vlefshmëria e fletë udhëtimit
* Vlefshmëria e fletës së udhëtimit është 30 ditë.
  • Afati i vlefshmërisë i Targës së Përkohshme dhe Fletë Udhëtimit është 30 ditë nga data e lëshimit. 
  • Ndalohet dalja jashtë kufirit Shqiptar me Targë të Përkohshme.
  • Lejohet qarkullimi vetëm për itineraret e specifikuara / autorizuara.
  • Në përfundim të afatit të vlefshmërisë targa duhet të dorëzohet në Drejtorinë Rajonale ku është tërhequr.
  • Tarifa për këtë shërbim: 2500 Lekë

 

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

Anëtarësime