Apliko si Shoqatë e Mjeteve Historike Retro

Anëtarët e shoqatave të themeluara, regjistruara dhe organizuara sipas parashikimeve të Ligjit nr. 8788, datë 07.05.2001, “Për organizatat jofitimprurëse”, të ndryshuar, dhe Ligjit nr. 8789, datë 07.05.2001, “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”, autorizohen të qarkullojnë për një afat maksimal prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditësh përgjatë një viti. Kjo do të bëhet e mundur nëpërmjet nënshkrimit të një marrëveshjeje mes shoqatës së mjeteve historike dhe DPSHTRR-së. 


INFORMACION MBI DOKUMENTET

Dokumentet e nevojshme për lidhjen e marrëveshjes janë:

  1. Vendimi i Gjykatës (për regjistrimin e organizatës jo-fitimprurëse, sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2001, “Për organizatat jofitimprurëse”, të ndryshuar);
  2. Akti i Themelimit dhe Statuti i shoqatës;
  3. Fotokopje e ID të përfaqësuesit ligjor;
  4. NIPT*. 

*Nëse shoqata nuk disponon ende një NIPT, duhet të pajiset me një të tillë, duke ndjekur udhëzimet në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve  www.tatime.gov.al 

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

Anëtarësime