Certifikata e Njohjes dhe Libri i Udhëtimit

Mjeti i cili ka fituar statusin Retro, pajiset me:

  • Certifikatë njohje me vlefshmëri 4-vjeçare;
  • Libër Udhëtimi(Autorizimi për 90 ditë) ku shënohet itinerari i çdo udhëtimi.

*Certifikata, libri i udhëtimit dhe polica e sigurimit duhet të mbahen me vete në çdo qarkullim me mjet. 


Humbje/vjedhje/dëmtim i Certifikatës së Njohjes apo Librit të Udhëtimit

Në rastet e humbjes, vjedhjes apo dëmtimit të Certifikatës së Njohjes apo Librit të Udhëtimit, zotëruesi i mjetit duhet:

  • Të bëjë denoncimin në organet e policisë të cilët lëshojnë Vërtetimin e Denoncimit.
  • Të paraqitet më pas në Drejtorinë Rajonale ku ka vendbanimin për të tërhequr Certifikatën e re të njohjes (*Afati i vlefshmërisë sipas afatit kohor të mbetur) dhe/ose Librin e ri të Udhëtimit.

Dokumentet me të cilat duhet të paraqitet zotëruesi i mjetit janë:

  • Dokument identifikimi
  • Vërtetimin e Denoncimit të Policisë

Tarifat e shërbimit: 

Pajisja me Certifikatë Njohje: 2,000 Lekë
Pajisja me Libër Udhëtimi (Autorizimi për 90 ditë): 6,000 Lekë

Anëtarësime