Kriteret për Mjetet Historike / Statusi Retro

 

 • Të jetë i prodhuar prej të paktën 30 vitesh;
 • Të jetë i përfshirë në Listën e miratuar të Mjeteve Historike  (për mjetet e prodhuara pas vitit 1970); 
 • Të jetë ruajtur apo restauruar në formën e tij origjinale;
 • Të mos përdoret për qarkullim të përditshëm;
 • Të mos jetë më në prodhim.

 

 • Plotësoni formularin e aplikimit;
 • Sektori Retro verifikon dokumentet dhe të dhënat teknike të mjetit. Nëse mjeti juaj përmbush kriteret, do t’ju caktohet një datë për kontrollin fizik;
 • Komisioni Retro kryen kontrollin fizik të mjetit. Nëse vlerësimi është pozitiv, mund të vijoni me procedurën e regjistrimit, pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale të Transportit Rrugor;
 • Mjeti që fiton status Retro, pajiset me targa Retro dhe me dokumentacionin përkatës, me vlefshmëri 4 vjeçare.

 

 

Për automjete

Për motoçikleta / ciklomotorë

Procedura e verifikimit dhe klasifikimit si mjet rrugor i hershëm

10,000 Lekë

10,000 Lekë

Pajisje me Targa Retro

4,000 Lekë (2 targa)

2,000 Lekë (1 targë)

Certifikata e Njohjes

2,000 Lekë

2,000 Lekë

Libri i Udhëtimit

6,000 Lekë

6,000 Lekë

Totali

22,000 Lekë

20,000 Lekë

*Pagesa është e vlefshme për 4 vite

 

Mjeti i cili ka fituar statusin Retro pajiset me Certifikatë Njohje dhe Libër Udhëtimi. Certifikata, Libri i Udhëtimit dhe polica e sigurimit duhet të mbahen në mjet gjatë udhëtimit

 

Pasi fiton statusin Retro, mjeti pajiset me targa të posaçme, që kanë formatet si në vijim:

Për automjete:

 • Targë e gjatë normale (520mmx112mm)
 • Targë katrore (264mmx205mm)
 • Targë e gjatë e vogël (290mmx75mm) 

Për motor/ciklomotorë:

 • Targë ciklomotori (130mmx115mm)
 • Targë motori (175mmX170mm)

 

 

 

 • Mjetet Retro mund të qarkullojnë për një total prej 90 ditësh përgjatë një viti; 
 • Kur pronari i mjetit është anëtar i një shoqate mjetesh historike, ai mund të qarkullojë 180 ditë përgjatë një viti. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet nënshkrimit të një marrëveshjeje mes shoqatës së mjeteve historike dhe DPSHTRR-së. 

Për më shumë informacion:           

https://www.retro.al/apliko-si-shoqate-e-mjeteve-historike-retro

 

 

Mjeti Retro duhet të pajiset me policë sigurimi të detyrueshëm, njësoj si mjetet për qarkullim të zakonshëm. Për asistencë në pajisjen me policë sigurimi, mund të kontaktoni në info@retro.al 

 

Mjeti me status Retro mund të lëvizë lirshëm jashtë kufirit të shtetit Shqiptar. Në këtë rast, mjeti duhet të pajiset me Leje Qarkullimi Ndërkombëtare dhe karton jeshil (policë sigurimi ndërkombëtare).

 • Për mjetet e prodhuara para vitit 1970

Mjetet e prodhuara përpara vitit 1970 mund të importohen pasi konsiderohen si mjete të hershme me interes historik dhe koleksionimi:

 • automjetet e prodhuara deri në dhjetor 1970;
 • automjetet e prezantuara si model për prodhim deri më 31 dhjetor 1970, pavarësisht vitit efektiv të prodhimit;
 • automjetet që paraqesin vlera teknike, muzeale apo kulturore, trashëgimi tradicionale dhe sociale.

 

 • Për mjetet e prodhuara ndërmjet viteve 1971-1991

Lista Zyrtare e Mjeteve Historike përmbledh ato mjete rrugore që konsiderohen se mbartin vlerat e nevojshme historike për t'u bërë pjesë e Koleksionit Retro. Përpara se të blini apo importoni një mjet historik, duhet të konsultoheni me këtë Listë. Prania në këtë listë është kriter i detyrueshëm për importin dhe përfshirjen në Regjistrin e Mjeteve Retro.

 • Për importin e mjeteve të prodhuara ndërmjet viteve 1991-2001

Në Shqipëri qarkullojnë shumë mjete me vjetërsi mbi 20 vjet, por jo të gjitha zotërojnë vlera historike. Për të dalluar qartë mjetet e vjetra nga mjetet me interes historik, është hartuar Lista “Future Classics”, që përfshin modele me vjetërsi ndërmjet 20 dhe 29 vjet. Prania në këtë listë është kriter i detyrueshëm për përfshirjen në Regjistrin e Mjeteve Retro. Procesi do të vijojë vetëm kur mjeti të plotësojë vjetërsinë e domosdoshme (30 vite).

 

Për ato mjete që nuk janë përfshirë në Listën e Mjeteve Historike, mund të paraqitet një kërkesë me shkrim për përfshirjen e modelit në fjalë në këtë listë. Lista e Mjeteve Historike përditësohet çdo gjashtë muaj dhe publikohet këtu.

 

Mjeti me status Retro përjashtohet nga taksa vjetore e qarkullimit dhe nga kontrolli teknik i mjeteve. Pasi merr statusin Retro, mjeti i nënshtrohet sërish kontrollit fizik çdo 4 vjet.

 

 

Zotëruesi i mjetit Retro gëzon:

 • Të drejtën të ekspozojë mjetin e tij, si dhe të qarkullojë me të sipas dëshirës, brenda afateve të përcaktuara më sipër;
 • Të drejtën për të marrë pjesë në parada, organizime, panaire, shfaqje, ture automobilistike, etj;
 • Të drejtën për t’u anëtarësuar në shoqata mjetesh historike vendase apo të huaja;
 • Etj.

Keni ende paqartësi mbi kushtet dhe kriteret për përfitimin e statusit RETRO?

Na Shkruaj:

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

Anëtarësime