Kriteret për Mjetet Historike / Statusi Retro

 • Të jetë i prodhuar të paktën përpara 30 (tridhjetë) vitesh;
 • Për mjetet Replica, nuk do të shqyrtohet si kriter viti i prodhimit të modelit të imituar, por viti i montimit efektiv të mjetit;
 • Automjetet me sistem drejtimi në anën e djathtë do të merren gjithashtu në shqyrtim.
 • Të jetë i ruajtur apo i restauruar në formën e tij origjinale;
 • Të mos përdoret për qarkullim të përditshëm;
 • Të mos jetë më në prodhim.

* Kriteret e mësipërme vlejnë për të gjithë modelet e automjeteve rrugore që qarkullojnë apo kanë qarkulluar në territorin e Republikës së Shqipërisë (me status aktiv, çregjistrim të përkohshëm apo çregjistrim të përhershëm në Regjistrin Kombëtar të Mjeteve Rrugore).

 • Ndërkohë, importi në Republikën e Shqipërisë i një automjeti të hershëm, të prodhuar pas vitit 1970, rregullohet nëpërmjet Listës së miratuar të Mjeteve Historike. Përjashtimisht me këtë rregull, do të merren në shqyrtim për të fituar statusin Retro ato automjete rrugore të hershme të importuara që zotërojnë një Certifikatë Vjetërsie të vlefshme të një klubi të huaj, apo një kartë identifikimi të lëshuar nga FIVA. Gjithashtu, mjetet Replica përjashtohen nga ky kriter, duke qenë se imitojnë mjete të së shkuarës së hershme.

 

 • Plotësoni formularin e aplikimit;
 • Sektori Retro verifikon dokumentet dhe të dhënat teknike të mjetit. Nëse mjeti juaj përmbush kriteret, do t’ju caktohet një datë për kontrollin fizik;
 • Komisioni Retro kryen kontrollin fizik të mjetit. Nëse vlerësimi është pozitiv, mund të vijoni me procedurën e regjistrimit, pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale të Transportit Rrugor;
 • Mjeti që fiton status Retro, pajiset me targa Retro dhe me dokumentacionin përkatës, me vlefshmëri 4 vjeçare.

 

 

Për automjete

Për motoçikleta / ciklomotorë

Procedura e verifikimit dhe klasifikimit si mjet rrugor i hershëm

10,000 Lekë

10,000 Lekë

Pajisje me Targa Retro

4,000 Lekë (2 targa)

2,000 Lekë (1 targë)

Certifikata e Njohjes

2,000 Lekë

2,000 Lekë

Libri i Udhëtimit

6,000 Lekë

6,000 Lekë

Totali

22,000 Lekë

20,000 Lekë

*Pagesa është e vlefshme për 4 vite

 

Mjeti i cili ka fituar statusin Retro pajiset me Certifikatë Njohje dhe Libër Udhëtimi. Certifikata, Libri i Udhëtimit dhe polica e sigurimit duhet të mbahen në mjet gjatë udhëtimit

 

Pasi fiton statusin Retro, mjeti pajiset me targa të posaçme, që kanë formatet si në vijim:

Për automjete:

 • Targë e gjatë normale (520mmx112mm)
 • Targë katrore (264mmx205mm)
 • Targë e gjatë e vogël (290mmx75mm) 

Për motor/ciklomotorë:

 • Targë ciklomotori (130mmx115mm)
 • Targë motori (175mmX170mm)

 

 

 

 • Mjetet Retro mund të qarkullojnë për një total prej 90 ditësh përgjatë një viti; 
 • Kur pronari i mjetit është anëtar i një shoqate mjetesh historike, ai mund të qarkullojë 180 ditë përgjatë një viti. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet nënshkrimit të një marrëveshjeje mes shoqatës së mjeteve historike dhe DPSHTRR-së. 

Për më shumë informacion:           

https://www.retro.al/apliko-si-shoqate-e-mjeteve-historike-retro

 

 

Mjeti Retro duhet të pajiset me policë sigurimi të detyrueshëm, njësoj si mjetet për qarkullim të zakonshëm. Për asistencë në pajisjen me policë sigurimi, mund të kontaktoni në info@retro.al 

 

Mjeti me status Retro mund të lëvizë lirshëm jashtë kufirit të shtetit Shqiptar. Në këtë rast, mjeti duhet të pajiset me Leje Qarkullimi Ndërkombëtare dhe karton jeshil (policë sigurimi ndërkombëtare).

 • Për mjetet e prodhuara para vitit 1970

Mjetet e prodhuara përpara vitit 1970 mund të importohen pasi konsiderohen si mjete të hershme me interes historik dhe koleksionimi:

 • automjetet e prodhuara deri në dhjetor 1970;
 • automjetet e prezantuara si model për prodhim deri më 31 dhjetor 1970, pavarësisht vitit efektiv të prodhimit;
 • automjetet që paraqesin vlera teknike, muzeale apo kulturore, trashëgimi tradicionale dhe sociale.

 

 • Për importin e mjeteve të prodhuara ndërmjet viteve 1971-1991

Lista Zyrtare e Mjeteve Historike përmbledh ato mjete rrugore që konsiderohen se mbartin vlerat e nevojshme historike për t'u bërë pjesë e Koleksionit Retro. Përpara se të blini apo importoni një mjet historik, duhet të konsultoheni me këtë Listë. Prania në këtë listë është kriter i detyrueshëm për importin dhe përfshirjen në Regjistrin e Mjeteve Retro.

 • Për importin e mjeteve të prodhuara ndërmjet viteve 1991-2001

Në Shqipëri qarkullojnë shumë mjete me vjetërsi mbi 20 vjet, por jo të gjitha zotërojnë vlera historike. Për të dalluar qartë mjetet e vjetra nga mjetet me interes historik, është hartuar Lista “Future Classics”, që përfshin modele me vjetërsi ndërmjet 20 dhe 29 vjet. Prania në këtë listë është kriter i detyrueshëm për përfshirjen në Regjistrin e Mjeteve Retro. Procesi do të vijojë vetëm kur mjeti të plotësojë vjetërsinë e domosdoshme (30 vite).

 

Për ato mjete që nuk janë përfshirë në Listën e Mjeteve Historike, mund të paraqitet një kërkesë me shkrim për përfshirjen e modelit në fjalë në këtë listë. Lista e Mjeteve Historike përditësohet çdo gjashtë muaj dhe publikohet këtu.

 

Mjeti me status Retro përjashtohet nga taksa vjetore e qarkullimit dhe nga kontrolli teknik vjetor i mjeteve. Kontrolli teknik i mjetit që ka fituar statusin Retro kryhet një herë në çdo 4 vjet.

 

 

Zotëruesi i mjetit Retro gëzon:

 • Të drejtën të ekspozojë mjetin e tij, si dhe të qarkullojë me të sipas dëshirës, brenda afateve të përcaktuara më sipër;
 • Të drejtën për të marrë pjesë në parada, organizime, panaire, shfaqje, ture automobilistike, etj;
 • Të drejtën për t’u anëtarësuar në shoqata mjetesh historike vendase apo të huaja;
 • Etj.

Keni ende paqartësi mbi kushtet dhe kriteret për përfitimin e statusit RETRO?

Na Shkruaj:

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

Anëtarësime