Ndërrimi i pronësisë së mjetit Retro

Zotëruesi i mjetit paraqitet në Drejtorinë Rajonale ku ka vendbanimin për të tërhequr Certifikatën e re të njohjes (*Afati i vlefshmërisë sipas afatit kohor të mbetur), me këto dokumente:

  • Dokument identifikimi
  • Kontrata e shitjes, e dhurimit, e trashëgimisë, etj.
  • Certifikata e Njohjes

Tarifat e shërbimit: 

  • Përditësimi i Certifikatës së Njohjes: 2,000 Lekë

  • Dokument identifikimi
  • Kontrata e shitjes
  • Certifikata e Njohjes
  • Libri i udhëtimit (Autorizimi për 90 ditë) 
  • Targat/Targa

Tarifat e shërbimit: 

Përditësimi i Certifikatës së Njohjes: 2,000 Lekë

Libër Udhëtimi (Autorizimi për 90 ditë): 3,000 Lekë

Pajisje me targa të reja: 3,000 Lekë (për automjetet)
                                     1,500 Lekë (për motomjete)

Tarifat e shërbimit: 

Pajisje me Certifikatë Njohje: 2,000 Lekë
Kontrolli Fizik me Komisionin Retro: 10,000 Lekë
Opsionale: Pajisje me targa të reja: 3,000 Lekë (për automjetet)
                                                      1,500 Lekë (për motomjete)
Libër Udhëtimi (Autorizimi për 90 ditë): 3,000 Lekë