Ndërrimi i pronësisë së mjetit Retro

Zotëruesi i mjetit paraqitet në Drejtorinë Rajonale ku ka vendbanimin për të tërhequr Certifikatën e re të njohjes (*Afati i vlefshmërisë sipas afatit kohor të mbetur), me këto dokumente:

 • Dokument identifikimi
 • Kontrata e shitjes, e dhurimit, e trashëgimisë, etj.
 • Certifikata e Njohjes

Tarifat e shërbimit: 

 • Përditësimi i Certifikatës së Njohjes: 2,000 Lekë

 • Dokument identifikimi
 • Kontrata e shitjes
 • Certifikata e Njohjes
 • Libri i udhëtimit (Autorizimi për 90 ditë) 
 • Targat/Targa

Tarifat e shërbimit: 

Përditësimi i Certifikatës së Njohjes: 2,000 Lekë

Libër Udhëtimi (Autorizimi për 90 ditë): 6,000 Lekë

Pajisje me targa të reja:

 • 4,000 Lekë (për automjetet)
 • 2,000 Lekë (për motomjete)

Tarifat e shërbimit: 

Pajisje me Certifikatë Njohje: 2,000 Lekë
Kontrolli Fizik me Komisionin Retro: 10,000 Lekë
Opsionale: Pajisje me targa të reja:

 • 4,000 Lekë (për automjetet)
 • 2,000 Lekë (për motomjete)

Libër Udhëtimi (Autorizimi për 90 ditë): 6,000 Lekë

Anëtarësime