Rregulla dhe Akte

Të nderuar qytetarë,

Nga ana e Këshillit të Ministrave, përmes vendimit Nr.880, datë 24.12.2019, janë miratuar dispozitat për vlerësimin dhe klasifikimin e ciklomotorëve, motomjeteve dhe automjeteve të hershme rrugore.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor është institucioni i ngarkuar për të kryer vlerësimin e klasifikimin e mjeteve rrugore me vlerë historike nëpërmjet kontrollit të mjetit rrugor dhe dokumentacionit të tij, përcaktimit të prejardhjes, vlerësimit, kategorizimit të mjetit rrugor, pjesëve dhe konstruksioneve të tij.

Vlerësimi dhe klasifikimi i mjeteve rrugore në kategorinë e mjeteve rrugore me vlerë historike nga ana e DPSHTRR do të bëhet përmes një Komisioni i cili do të bazohet në vjetërsinë, karakteristikat teknike dhe ruajtjen e formës, pjesëve dhe konstruksioneve të mjetit.

DPSHTRR është në përfundim të kuadrit rregullator për përcaktimin e kritereve të vlerësimit, kategorizimit e klasifikimit të mjeteve rrugore të hershme, mënyrës së qarkullimit, dokumentacioneve të nevojshme shoqëruese për qarkullim, mënyrën e targimit të këtyre mjeteve, dokumentacionit për njohjen e vlerave historike të mjetit dhe jo vetëm.