Rregullorja Teknike mbi Kushtet dhe Kriteret për Statusin e Mjeteve RETRO

 

Kjo rregullore vjen në mbështetje të nenit 60 të Kodit Rrugor dhe nenit 211/a të Vendimit nr.153, datë 07.4.2000 të Këshillit të Ministrave “Për miratimi e rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, si dhe Direktivës 2014/45/EU të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të datës 03.04.2014.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të vlerësimit dhe klasifikimit të ciklomotorëve, motomjeteve dhe automjeteve të prodhimeve të hershme me interes historik e koleksionimi, lëshimin e certifikatës së njohjes dhe mbajtjes së një regjistri elektronik kombëtar RETRO, si dhe mënyrat e promovimit të kësaj kulture.

Në pikën 13 të Preambulës, të pikës 2 të nenit 2 të Direktivës 2014/45/EU parashikohet se mjetet rrugore të hershme (Vehicles of historical interest) konsiderohen ato mjete që ruajnë trashëgiminë e periudhës në të cilën janë konstruktuar dhe që përdoren rrallë për qarkullimin e përditshëm.

Në nenin 60 të Kodit Rrugor parashikohet se mjetet rrugore të hershme (në vijim mjete Retro) janë të hequra nga përdorimi i zakonshëm dhe nuk mund të përdoren për qarkullim të përditshëm ose aktivitete ku mjeti shfrytëzohet për biznes, në kuptimin e zakonshëm.

Në nenin 211/a të VKM nr.153, datë 07.04.2000, parashikohet se mjetet rrugore të hershme janë mjete që nuk përdoren në qarkullimin e përditshëm.

Qendra Historike Shqiptare RETRO është Regjistri Elektronik i Mjeteve të Hershme (databaza) ku arkivohet çdo informacion në lidhje me mjetet e klasifikuara si Retro të cilët janë pajisur me Certifikatë Njohje.

Mjetet rrugore që të konsiderohen të hershme (mjet Retro) duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

   a - të jetë i prodhuar së paku përpara 30 (tridhjetë) vitesh;

   b - të jetë i ruajtur apo i rikonstruktuar në formën e tij origjinale, për shkak të ruajtjes së trashëgimisë historike dhe kulturës teknike;

   c - të mos përdoret në qarkullimin e përditshëm;

   ç - të klasifikohet në kategorinë e mjeteve rrugore me vlerë historike;

   d - të mos jetë më në prodhim.

   e - të jetë motor me djegie të brendshme benzinë.

Përjashtimisht me shkronjën “e” të këtij neni, do të konsiderohen mjete rrugore të hershme (mjet Retro) edhe mjete me motor me djegie të brendshme naftë në rast se:

   1 - Janë të regjistruar nën 20 modele në të gjithë territorin e RSH;

   2 - Është mjet i prodhimit lindor (të prodhimit sovjetik, lindor/oriental të përpara vitit 1990);

   3 - Ka vlerë historike për shkak se është përdorur në një eveniment/aktivitet që shënon një ngjarje jubilare në histori;

   4 - Është përdorur nga një personalitet që ka lënë gjurmë në histori, brenda ose jashtë vendi;

   5 - Është përdorur në një ngjarje historike ose identifikohet me një vepër arti/prodhim ose situatë me vlera historike/kombëtare ose me rëndësi për kultura specifike.

Vlerësimi dhe klasifikimi i mjeteve rrugore në kategorinë e mjeteve rrugore me vlerë historike bëhet sipas:

   a - Vjetërsisë;

   b - Karakteristikave teknike;

   c - Ruajtjes së formës.

Pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, ngrihet dhe funksionon Komisioni Retro i cili ka si funksion kryesor vlerësimin dhe klasifikimin e mjeteve rrugore si të hershme.

Ky Komision pret aplikimet, vlerëson paraprakisht mjetin kandidate Retro, verifikon në sistem të dhënat dhe historikun e mjetit dhe më pas vijon me refuzimin apo me nisjen e procedurave për verifikimin fizik dhe teknik të mjetit në vendin ku ai ndodhet i stacionuar apo në drejtorinë rajonale më të afërt.

Komisioni Retro merr në shqyrtim aplikimin duke u mbështetur në kriteret teknike si:

1. IDENTIFIKIMI I TREGUESVE TEKNIK TË MJETIT

   1.1 Marka / Prodhuesi;

   1.2 Modeli;

   1.3 Numri i shasisë;

   1.4 Viti i prodhimit / Viti i regjistrimit / Viti i prodhimit të fundit të gjeneratës;

   1.5 Targa;

   1.6 Pronari / Poseduesi;

Në identifikimin e treguesve teknik të mjetit, në rast se “viti i prodhimit” nuk përcaktohet qartë nisur nga shasia apo akte të tjera provuese:

   1 - do të merret si referim viti i regjistrimit të mjetit;

   2 - mund të shfrytëzohet për të përcaktuar vitin e prodhimit të mjetit rrugor dokumentacioni i një mjeti rrugor tjetër të modelit apo tipit të njëjtë;

   3 - Në rast se viti i regjistrimit nuk përcaktohet qartë, apo është të paktën 1(një) vit më i vonshëm se viti kur është prodhuar modeli i fundit i asaj gjenerate, atëherë do të merret kjo e fundit si vit i prodhimit të mjetit.

Plotësimi i rekuizitës së targës do të bëhet nëse mjeti disponon targë, në të kundërt, rekuizita nuk plotësohet.

 

2.KABINA DHE SHASIA

   2.1 Pesha e mjetit në kilogram;

   2.2 Ruajtja e strukturës së kabinës nga modeli origjinal;

             2.2.1 Kabinë me platformë;

             2.2.2 Kabinë me kafaz me tuba;

             2.2.3 Kabinë me kafaz unik të derdhur;

             2.2.4 Kabinë e zakonshme;

   2.3 Materiali me të cilin është ndërtuar shasia;

   2.4 Materiali me të cilin është ndërtuar kabina;

   2.5 Vendndodhja e numrit të identifikimit të mjetit;

   2.6 Prania e ndryshkut në mjet;

   2.7 Kabina

            2.7.1 Janë ruajtur veçoritë e pandryshuara nga modeli origjinal?

            2.7.2 Në rast se kabina ka ndryshime, janë këto ndryshime të parashikuara në modelet e tjera të asaj gjenerate të mjetit?

            2.7.3 Në rast se materiali i kabinës ka ndryshuar, çfarë materialesh janë përdorur?

   2.8 Ngjyra e mjetit;

            2.8.1 Është ruajtur ngjyra origjinale e mjetit?

            2.8.2 Në rast se ka ndryshime në ngjyrën e mjetit, a janë këto ngjyra të parashikuara në modelet e tjera të asaj gjenerate të mjetit?

   2.9 Sistemi i amortizimit.

Mjeti që aplikon për të qënë mjet rrugor i hershëm apo mjet që paraqet rëndësi historike e koleksionimi nuk duhet të ketë prani të ndryshkut në shasi, kabinë apo elementët e tjerë konstruktivë. Riparimi dhe restaurimi duhet të jetë i tillë që të eliminohet ndryshku korroziv.

Përbën shkak përjashtimi nga klasifikimi i mjetit rrugor, nëse ky mjet ka një kabinë që për modelin e asaj gjenerate nuk ka qënë e parashikuar në fabrikim. Për shembull, në rast se mjeti i asaj gjenerate ka pasur si fabrikim vetëm kabinë me kafaz unik të derdhur dhe në momentin e aplikimit, ka një kafaz me platformë, do të përjashtohet nga vlerësimi.

Mjeti nuk duhet të ketë ndryshime në kabinë. Këto ndryshime nuk do të pranohen në rast se në atë gjeneratë nuk kanë qënë parashikuar lloje të tjera kabinë. Për shembull, kabina ka qënë vetëm coupe, por ndërkohë bëhen ndryshime konstruktive që ngrejnë lartësinë e mjetit dhe e shndërrojnë në SUV.

Mjeti nuk duhet të ketë ndryshime në spektrin e ngjyrave që kanë qënë aplikuar në karroceri. Nuk është kriter i domosdoshëm ruajtja e ngjyrës origjinale të mjetit që nga fabrikimi, por mjafton që ngjyra që është aplikuar ka qënë në spektrin e ngjyrave që aplikoheshin në modelet e asaj gjenerate. Nuk është kriter i domosdoshëm, lloji i bojës së përdorur në lyerjen e mjetit.

Në sistemin e amortizimit do bëhet një përshkrim i shkurtër i parimit të funksionimit të tij. Do të përbëjë shkak përjashtimi në rast se mjetit i janë bërë modifikime të sistemit të amortizimit, pavarësisht se ky sistem amortizimi ka qënë i lejuar për versione të ndryshme të të njëjtin model të asaj marke.

Për mjetet që krahas kabinës dhe shasisë kanë dhe karroceri mbahet parasysh se për vlerësimin dhe klasifikimin e tyre përsa i takon karrocerisë, përdoren të njëjtat kritere sikurse kriteret që përdoren për kabinën.

 

3. MOTORI I MJETIT

   3.1 Motori është i kohës së fabrikimit?

               3.1.1 Në rast se motori nuk është i kohës së fabrikimit, përfshihet si konstruksion në modelet e tjera të asaj gjenerate?

   3.2 Numri i cilindrave;

   3.3 Konfigurimi i cilindrave;

   3.4 Cilindrata;                  

   3.5 Fuqia (kuaj fuqi) dhe/ose (kilowat);

   3.6 Numri i kohëve;

   3.7 Numri i kadeleve për cilindër;

   3.8 Numri i valvulave për cilindër;

   3.9 Numri i rotorëve (Për motora “Wankel”);

   3.10 Lloji i kutisë së shpejtësisë;

               3.10.1 Në rast se kutia e shpejtësisë nuk është e kohës së fabrikimit, përfshihet si konstruksion në modelet e tjera të asaj gjenerate?

 

Në vlerësimin e mjeteve, duhet pasur parasysh që mjeti duhet të ketë motorin e tij origjinal. Përbën shkak përjashtimi në rast se motori origjinal, është ndërruar me një motor tjetër, përveçse kur ky motor zëvendësues mund të gjendet në modele të tjera të asaj gjenerate të mjetit. I njëjti parashikim vlen edhe në rastin e kutisë së shpejtësisë së këtij mjeti.

Është kusht i domosdoshëm që motori me pjesët përbërëse të tij si cilidrat, valvulat dhe kandelet, të jenë funksionale. Gjithashtu duhet që motori të ketë një cikël të rregullt përsa i përket numrit të kohëve, përveç mjeteve me vlera muzeale.

 

4. SISTEMI I NDEZJES

   4.1 Lloji i ndezjes së motorit;

   4.2 Sistemi i ndezjes është në përputhje me modelin specifik?

   4.3 Nëse sistemi i ndezjes është elektronik, të përcaktohet prodhuesi dhe parimi i funksionimit.

Do të përbëjë shkak përjashtimi të mjetit në rast se sistemi i ndezjes është i ndryshëm nga modeli specifik si dhe nuk lejohen modifikime të sistemit të ndezjes.

 

5. DISKU I GOMAVE

   5.1 Lloji i diskut të gomave;

            5.1 Disk çeliku.

            5.2 Disk alumini;

   5.2 Është modeli i diskut origjinali i mjetit?

   5.3 Në rast se modeli i diskut nuk është origjinal i mjetit, modeli zëvendësues ka qënë i gjendur në modele të tjera të asaj gjenerate mjeti?

Është kusht i domosdoshëm që disku të mos ketë dëmtime apo shtrëmbërime. Do të lejohet dhe riprodhimi i atij model disku të mjetit sipas kohës së fabrikimit ose sipas modeleve të tjera të asaj gjenerate mjeti, por me kushtin që rrezja e diskut mos të jetë më e madhe se 2 (dy) inç nga rrezja origjinale e saj.

Nuk lejohet ngjyrosja e diskut në rast se nuk ka qënë e parashikuar në modelin origjinal.

Nuk lejohet vendosja e materialeve që krijojnë hapësirë ndërmjet diskut të gomës dhe tamburit (spesor disku).

 

6. BRENDIA E MJETIT

   6.1 Tapiceria e mjetit;

   6.2 Është origjinale e mjetit që nga fabrikimi;

   6.3 Lloji i tapicerisë;

   6.4 Ngjyra e tapicerisë;

   6.5 Kroskoti;

   6.6 Timoni dhe koka e marshit janë origjinale të mjetit?

           6.6.1 Nëse timoni dhe koka e marshit nuk janë origjinale të mjetit të përcaktohet kompania prodhuese e tyre.

Nuk lejohet vendosja e një tapicerie që nuk është e ngjashme me tapicerinë e mjetit apo të gjeneratës së mjetit.

Nuk lejohet vendosja e një tapicerie sportive në një mjet që në fabrikimin e saj nuk ka qënë fabrikuar si mjet sportiv, pavarësisht gjeneratës.

Timoni, koka e marshit, paneli i kontrollit duhet të jetë i mirëmbajtur dhe të mos ketë prani të elementëve të koorezionit, apo dëmtime të tjera.

Nuk lejohen vendosja apo përshtatja në panelin e kontrollit të teknologjive të cilat nuk kanë qënë të modelit origjinal, apo në modelet e tjera të asaj gjenerate të mjetit. Lejohet vetëm vendosja apo përshtatja në panelin e kontrollit të teknologjive të cilat kanë qënë të ofrueshme për tregun në kohën kur ka qënë kjo gjeneratë mjeti.

 

7. SISTEMI I DREJTIMIT

   7.1 Krahu i timonit.

   7.2 Lloji i sistemit të drejtimit.

Në vlerësimin e mjeteve, duhet pasur parasysh që mjeti duhet të ketë sistemin e drejtimit sipas modelit të fabrikimit. Përbën shkak përjashtimi në rast se ky sistem drejtimi është i ndryshuar, përveçse kur ky sistem i ri drejtimi mund të gjendet në modele të tjera të asaj gjenerate të mjetit.

Nuk lejohet që mjeti rrugor të ketë krahun e timonit të ndryshuar, pavarësisht se për atë model mjeti, krahu i timonit ofrohej në treg në të dyja drejtimet.

Sistemet e drejtimit aktualisht janë tre llojesh, përkatësisht:

 • Sistemi mekanik;
 • Sistemi hidraulik;
 • Sistemi hibrid hidraulik dhe elektrik;
 • Sistemi elektrik.

 

8. SISTEMI I NDRIÇIMIT

   8.1 Numri i homologimit të fenerëve;

   8.2 Lloji i llampës së përdorur;

         8.2.1 Janë ruajtur veçoritë e pandryshuara nga modeli origjinal?

         8.2.2 Në rast se fenerët kanë ndryshime, janë këto ndryshime të parashikuara në modelet e tjera të asaj gjenerate të mjetit?

   8.3 Numri i fenerëve të mjetit;

Përbën shkak për përjashtim në rast se në fenerët e mjetit janë aplikuar materiale errësuese. Gjithashtu, përbën shkak për përjashtim nga verifikimi në rast se ndriçimi i mjetit bëhet me llampa apo teknologji që për kohën nuk kanë qënë të ofrueshme nga tregu. Ky parashikim vlen edhe në rastin kur në treg ofrohen fener me teknologji të integruar xenon apo LED që përshtaten ose janë fabrikuar posaçërisht për modelin përkatës.

 

9. SISTEMI I SHIKIMIT PRAPA

   9.1 Numri i pasqyrave;

   9.2 Koha e fabrikimit të pasqyrave;

           9.2.1 Janë ruajtur veçoritë e pandryshuara nga modeli origjinal?

           9.2.2 Në rast se pasqyrat janë të ndryshuara, janë këto ndryshime të parashikuara në modelet e tjera të asaj gjenerate të mjetit?

   9.3 Pozicioni i pasqyrave të mjetit në vështrim të kabinës së saj.

 

Është detyrim i pronarit të mjetit që të mirëmbahet vendi ku është stampuar numri i shasisë, ndërsa për pjesët të mirëmbahen numrat e homologimit, në rast se i ka.

 

Nëse mjeti ka modifikime substanciale, nga servise të autorizuara nga prodhuesi, do të bëhet verifikimi teknik lidhur me përputhshmërinë e kritereve teknike duke bërë dhe përcaktimin e Markës, Prodhuesit/Konstruktorit dhe vitin e ri të prodhimit. “Viti i prodhimit” ndryshohet në kohën e përfundimit të modifikimit.

Çdo person që ka një mjet rrugor që plotëson kriteret e sipërpërmendura aplikon pranë faqes zyrtare Retro.al në formularin përkatës i cili do të jetë online në ditët në vijim.
Aplikimi i dërgohet Komisionit Retro për trajtim të mëtejshëm i cili pasi bën një vlerësim paraprak të aplikimit të kryer nga personi i interesuar, vendos lidhur me refuzimin apo me vijimin e shqyrtimit teknik të mjetit rrugor duke përcaktuar një datë për kontrollin e mjetit fizikisht në vendin ku ai ndodhet i stacionuar ose në drejtorinë rajonale më të afërt.

Pas vlerësimit fizik dhe teknik të kritereve të përcaktuara më sipër, në rast vlerësimi nga Komisioni si mjet Retro, vijohet me lëshimin e Certifikatës së Njohjes dhe regjistrimin e mjetit në Qendrës Historike Shqiptare Retro.

Mjeti i cili ka fituar këtë status, pajiset me targa Retro dhe me dokumentacionin përkatës me vlefshmëri 4-vjeçare. Nga ky moment poseduesi i mjetit mund të aplikojë për pajisje me Autorizim për lëvizje duke gëzuar të gjitha të drejtat dhe ngarkohet me të gjithë detyrimet që mbarten nga përfitimi i këtij statusi.
 

Komisioni Retro, mund të marrë në shqyrtim një aplikim të bërë për një mjet, aplikuesi i të cilit nuk disponon dokumente që provojnë origjinën e mjetit apo të pjesëve që përbëjnë mjetin dhe pronarin e saj.

Ky aplikim merret në shqyrtim pasi plotësohet formulari i Vetëdeklarimit të mbajtjes së përgjegjësisë administrative/penale/civile për posedimin e mjetit në kohë. Krahas kësaj bëhen të gjitha verifikimet e nevojshme për treguesit e mjetit pranë çdo sistemi elektronik që disponon DPSHTRR apo institucione të tjera.

Certifikata e Njohjes është dokumenti që lëshohet nga DPSHTRR pasi mjeti të jetë miratuar nga Komisioni si mjet Retro.

Në Certifikatën e Njohjes bëhet një përshkrim i detajuar i identitetit të mjetit duke përfshirë në rendin vijues:

   1 - Prodhuesin/Konstruktorin;

   2 - Qytetin ku është prodhuar dhe shtetin përkatës;

   3 - Markën/Modelin dhe Tipin;

   4 - Numrin e Shasisë;

   5 - Vitin e prodhimit;

   6 - Gjeneralitetet e pronarit të mjetit Retro;

   7 - Kodet përkatëse të kategorizimit të mjetit sipas standartit të FIVA;

   8 - Ditën e inspektimit dhe afatin e përfundimit të vlefshmërisë së certifikatës së njohjes;

   9 - Numrin serial të certifikatës dhe numrin e  saj në listën e Qendrës Historike Shqiptare Retro.

Kjo certifikatë lëshohet me afat vlefshmërie prej 4 (katër) vitesh.

Në rast se mjeti ka detyrime të papaguara, aplikuesit i caktohet një afat 30 ditor për pagimin e detyrimit, ndërkohë që procedura pezullohet përgjatë kësaj kohe. Për raste specifike në të cilat mjeti është pjesë e një koleksioni të gjerë të një koleksionisti, ndërmjet DPSHTRR dhe aplikuesit mund të lidhet një marrëveshje për pagimin e detyrimeve të prapambetura në ndarë në disa këste.

Një mjet rrugor i hershëm që ka Certifikatën e Njohjes së Vjetërsisë, apo një kartë identifikimi të lëshuar nga FIVA, mund të importohet dhe të përfshihet në listën e Qendrës Historike Shqiptare Retro.

Mjeti i cili ka fituar këtë status, pajiset me targa Retro, të ndryshme nga targat e zakonshme të qarkullimit.

Këto targa janë dy llojesh:

   1 - Targa Retro për mjet;

   2 - Targa Retro për koleksion.

Targat Retro për koleksion, janë targa me karakteristika të ndryshme me targat Retro për mjet.

Targa Retro për koleksion, mund të kërkohet vetëm për persona që kanë një koleksion me të paktën tre mjete të pajisura me Certifikatë Njohje të vlefshme. Targa Retro për koleksion mund të mbartet nga një mjet në tjetrin me kushtin që mjetet t’i përkasin të njëjtit klasifikim të mjeteve rrugore. Targa Retro për koleksion nuk jepet për motomjetet.

Çdo mjet i cili ka fituar këtë status, pajiset detyrimisht me targa Retro, të ndryshme nga targat e zakonshme të qarkullimit. Në rast se mjeti Retro ka targa që i përkasin kohës së regjistrimit për herë të parë, apo i përket një periudhe më të mëvonshme, por që nuk është e njëjtë me targat e prodhuara pas datës 01.09.2010 mund të mbajë targat që disponon të cilat mund të përdoren vetëm në rast ecje në karvan në evente me disa mjete, krahas targës Retro e cila duhet të jetë gjithmonë e dukshme në mjet. Është e domosdoshme që targat që disponon të figurojnë të mjetit në fjalë, në të kundërt nuk do të lejohet mbajtja e tyre.

Mjetet Retro nuk janë mjete për qarkullim të përditshëm, por lejohet vetëm lëvizja e kufizuar me Autorizim me afat vlefshmërie maksimale prej 90 ditësh. 

Autorizimi lëshohet për pjesëmarrjen në organizime, evenimente, panaire, rrugëtime në autokolonë, individuale ose në grupime, rrugëtime për verifikime teknike dhe mirëmbajtjeje.

Pronari i mjetit Retro, aplikon online ose në sportel për t’u pajisur me Autorizimin për të qarkulluar me mjetin Retro. Pas aplikimit dhe kryerjes së pagesës, bëhet lëshimi i Autorizimit online/ose në sportel pranë Drejtorisë Rajonale ku ka vendbanimin aplikuesi.

Autorizimi lëshohet vetëm për një mjet dhe jo për të gjitha mjetet. Në rast se aplikanti kërkon që të qarkullojë me më shumë sesa një mjet, ai duhet të pajiset me Autorizim dhe për mjetet e tjera.

Pas regjistrimit dhe pajisjes me dokumentacionin përkatës dhe targën Retro, këto mjete mund të lëvizin lirshëm jashtë kufirit shqiptar për pjesëmarrje në evente të ndryshme apo lëvizje të tjera të autorizuara.

Një mjet rrugor i hershëm që ka Certifikatën e Njohjes së Vjetërsisë, apo një kartë identifikimi të lëshuar nga FIVA, mund të importohet dhe të përfshihet në listën e Qendrës Historike Shqiptare Retro.

Gjithashtu Vendimi Nr. 633, datë 26.10.2018, lejon importin e mjeteve të përcaktuara si Automjete të hershme dhe ato me interes historik dhe koleksionimi, siç janë:

 • automjetet e prodhuara deri në Dhjetor 1970,
 • automjetet e prezantuara si model i prodhimit deri më 31 Dhjetor 1970, pavarësisht vitit aktual të prodhimit të një automjeti të veçantë,
 • automjetet, të cilat paraqesin vlera teknike muzeale apo kulturore, trashëgimi tradicionale dhe sociale.

Mjete të cilat importohen për efekt Retro, është e rëndësishme që të verifikohen dhe të pajisen me një autorizim të lëshuar nga DPSHTRR, i cili i përcillet Komisionit shqyrtues Retro dhe në mënyrë që ky i fundit të vleresojë mjetin ose jo të këtij koleksioni. Kjo procedurë shmang importin e mjeteve për të cilat DPSHTRR mund të refuzojë regjistrimin në regjistrin Retro për shkak të kushteve që bien ndesh me procedurat dhe kriteret e përcaktuara.

Vetëm mjetet të cilat kanë patur një regjistrim të mëparshëm në Republikën e Shqipërisë mund të rikthehen në qarkullim me targa të zakonshme, duke humbur të drejtën e përfshirjes në Qendrën Historike Shqiptare Retro dhe duke u trajtuar në vështrim të kuadrit fiskal, mjedisor apo të kontrollit teknik njësoj si mjetet e tjera rrugore.

Ndërkohë mjetet që janë importuar dhe zhdoganuar përmes autorizimit, sipas parashikimit të pikës 3 të Nenit 3, të VKM Nr.633 dhe kanë përfituar statusin Retro nuk mund të përfitojnë targa të zakonshme për qarkullim të pa kufizuar. Ky kufizim vlen dhe për mjetet të cilat janë regjistruar në Qendrën Historike Shqiptare Retro përmes Vetëdeklarimit (në mungesë të dokumentacionit të origjinës).

Tarifat e shërbimeve janë:

 • “Pajisje me targë Retro për mjet”, me vlerë 3.000 lekë me TVSH (një palë);
 • “Pajisje me targë Retro për koleksion”, me vlerë 6.000 lekë me TVSH;
 • “Lëshim i certifikatës së njohjes" me afat 4-vjeçar, me vlerë 2.000 lekë me TVSH;
 • “Procedura e klasifikimit nga ana e Komisionit Retro, si mjet rrugor i hershëm", me vlerë 10.000 lekë me TVSH;
 • “Lëshimi i Autorizimit”, me vlerë 3.000 lekë me TVSH me afat maksimal 90 ditë në vit. Ky Autorizim lëshohet me vendim Komisioni, për rastet kur mjeti është në gjendje të qarkullojë.

*Të gjitha tarifat e mësipërme aplikohen vetëm në rast se mjeti klasifikohet si Retro gjatë kontrollit fizik dhe teknik nga Komisioni. Pas miratimit, këto mjete përjashtohen nga taksat e qarkullimit dhe kontrollit teknik.

Në rastin kur mjeti Retro shitet apo dhurohet, bëhet azhurnimi i certifikatës së njohjes, por pa iu nënshtruar procedurës së vlerësimit dhe klasifikimit, apo identifikimit të treguesve të mjetit. Certifikata e re lëshohet me afatin e vlefshmërisë së mbetur, por me emrin e pronarit të azhurnuar. Në rast se pronari i ri i mjetit rrugor të hershmë (mjet Retro) kërkon që të pajiset me certifikatë njohje të re, i nënshtrohet procedurës së vlerësimit dhe klasifikimit të mjetit rrugor nga Komisioni Retro sikurse një regjistrim i ri.

Të gjithë subjektet që cilët kanë një mjet Retro kanë të drejtën dhe detyrimin që:

   1 - Të ruajnë në mirëbesim me shpenzimet e tyre mjetet rrugore të hershme, me interes historik dhe koleksionimi, si dhe të përmbushin detyrimet proceduriale duke siguruar akses për DPSHTRR-në, në ushtrimin e kompetencave të saj ligjore;

   2 - Të marrin pjesë përmes një autorizimi të DPSHTRR-së në organizime, evenimente, panaire, shfaqje, ture automobilistike. Të qënurit pjesë e RETRO, nuk i kufizon këto subjekte që të marrin pjesë në aktivitete të tjera përveç atyre të organizuara apo të mbajtura nga RETRO;

   3 - Të qënit pjesë e RETRO, nuk kufizon anëtarësimin në shoqata vendase apo të huaja që kanë si objekt të veprimtarisë së tyre ruajtjen, koleksionimin dhe shfaqjen e mjeteve rrugore të hershme;

   4 - Të shfaqin mjetet rrugore të hershme, me interes historik dhe koleksionimi, përkohësisht në muzetë publikë dhe privatë, si dhe të bëjnë të disponueshme për publikun këto mjete. Përbën shkak përjashtimi nga lista e Qendrës Historike Shqiptare Retro dhe njëkohësisht anullimin e certifikatës së njohjes të lëshuar, kur ka mungesë të pjesëmarrjes apo nuk merret pjesë në më pak se gjysmën e aktiviteve të organizuara në nivel kombëtar përgjatë një viti kalendarik;

   5 - Të informojnë DPSHTRR-në për çdo rast të dëmtimit, zhvlerësimit dhe vjedhjes së këtyre mjeteve, ku DPSHTRR vijon me dërgimin e njoftimit në organet ligjzbatuese përkatëse;

   6 - Të gjithë subjektet në rast se nuk kanë mundësi për të siguruar ruajtjen e mjetit Retro, mund ta sjellin për ruajtje të përkohshme pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Marrëveshja përkatëse do të rregullohet sipas një formati standart të miratuar nga DPSHTRR në përputhje me parashikimet e Kodit Civil dhe legjislacionit në tërësi;

   7 - Mosrespektimi i kushteve dhe kritereve të përcaktuara në rregullore, përbën shkak përjashtimi nga lista e Qendrës Historike Shqiptare Retro dhe njëkohësisht anullimin e certifikatës së njohjes të lëshuar;

   8 - Kryerja e disa shkeljeve administrative në kundërshtim me Kodin Rrugor dhe Vendimin nr.153, datë 07.04.2000 të Këshillit të Ministrave, përbën shkak përjashtimi nga lista e Qendrës Historike Shqiptare Retro dhe njëkohësisht anullimin e certifikatës së njohjes të lëshuar;

   9 - Përbën shkak përjashtimi nga lista e Qendrës Historike Shqiptare Retro dhe njëkohësisht anullimin e certifikatës së njohjes të lëshuar, në rast se nga pronari i mjetit Retro ka sjellje, qëndrime, apo kryen veprime që janë në kundërshtim me interesat, qëllimet e funksionimit të Retro, apo që dëmtojnë imazhin e saj ndaj palëve të treta;

   10 - Në rast se shkeljet janë të rënda, apo të lehta dhe të përsëritura, pronari i mjetit Retro, ndalohet të marrë pjesë në organizime, panaire, evenimente, rrugëtime në autokolona si dhe çdo aktivitet tjetër, që zhvillohet në nivel kombëtar, ndërkohë që mjeti Retro që ai posedon përjashtohet nga lista e Qendrës Historike Shqiptare Retro dhe njëkohësisht i anullohet certifikata e njohjes.

Institucionet shtetërore që kanë në inventarin e saj një mjet rrugor mbi 30 (tridhjetë) vjet ja përcjellin DPSHTRR-së me qëllim vlerësimin e tij. Në rast se Komisioni Retro konstaton se mjeti rrugor përmbush kriteret për të qënë mjet Retro, vijon me procedurën për kalimin në administrim të saj. Në rast se mjeti nuk përmbush kriteret për të qënë mjet Retro, Komisioni lëshon autorizimin me anë të të cilës institucioni që e ka në posedim të vijojë me shitjen, nxjerrjen jashtë përdorimi apo shitjen në formën e skrapeve të atij mjeti.

 

Vetëdeklaro Mjetin për Regjistrim

 

Certifikata e Njohjes

Targat Retro

 

Shkarko Dokumentacionin: 

Keni ende paqartësi mbi kushtet dhe kriteret për përfitimin e statusit RETRO?

Na Shkruaj: