LISTA E MJETEVE HISTORIKE 

QË MUND TË APLIKOJNË PËR STATUSIN RETRO

 

  • Je një i adhurues i mjeteve historike dhe dëshiron të importosh, të blesh apo të restaurosh një mjet të vjetër? 
  • Nuk je i sigurt nëse ky mjet plotëson kushtet për t'u bërë pjesë e RETRO? 

Konsultohu me Listën Zyrtare të Mjeteve Historike për të verifikuar nëse mjeti që dëshironi të importoni mbart vlerat e nevojshme historike për t'u bërë pjesë e Koleksionit RETRO!


Të gjitha automjetet e prodhuara para vitit 1970 klasifikohen si mjet historik. Për këtë arsye, prania e tyre në Listën e mjeteve historike nuk është e nevojshme për shkak të privilegjeve të garantuara nga Ligji. Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 633, datë 26.10.2018, lejohen të importohen:

  • automjetet e prodhuara deri në Dhjetor 1970;
  • automjetet e prezantuara si model për prodhim deri më 31 Dhjetor 1970, pavarësisht vitit efektiv të prodhimit;
  • automjetet që paraqesin vlera teknike, muzeale apo kulturore, trashëgimi tradicionale dhe sociale.

Për më shumë informacion mbi importin e automjeteve të prodhuara përpara vitit 1970, këtu mund të shkarkoni VKM Nr. 633.


Me qëllim rritjen e cilësisë së automjeteve të hershme që importohen në Republikën e Shqipërisë dhe rritjen e efiçencës në administrimin e aplikimeve, miratohet një listë me markat, modelet dhe versionet e automjeteve që konsiderohen se mbartin vlera historike. Sektori Retro mbështetet në këtë listë për vendimmarrjet përkatëse.

Për ato automjete që nuk janë përfshirë në Listën e Mjeteve Historike, por ka arsye për të besuar se mund të mbartin vlera historike, mund të paraqitet një kërkesë me shkrim për përfshirjen e modelit në fjalë në Listën e Mjeteve Historike, duke argumentuar kërkesën dhe duke përfshirë gjithë dokumentacionin mbështetës. Prioritet do të kenë automjetet:

  1. lindore (të prodhuara në vendet e ish Bashkimit Sovjetik, Kinë, apo vende të tjera të bllokut lindor);
  2. që janë përdorur në një eveniment/aktivitet që shënon një ngjarje jubilare në histori;
  3. që janë përdorur nga një personalitet që ka lënë gjurmë në histori, brenda ose jashtë vendit;
  4. që janë përdorur në një ngjarje historike ose identifikohen me një vepër arti, produkt, apo situatë me vlera historike/kombëtare dhe me rëndësi për kultura specifike.

 

"Lista e Mjeteve Historike (1970-1993)" Sugjero Mjet


Ka shumë mjete që mund të ruhen, blihen ose importohen për qëllime koleksionimi dhe për pasurimin e motorizimit kombëtar, të cilat ende nuk e kanë arritur vjetërsinë e duhur për t’u përfshirë në Regjistrin e Mjeteve Retro. Për të dalluar qartë mjetet e vjetra nga mjetet e hershme me interes historik, është hartuar Lista e Mjeteve me Interes Historik, ose ndryshe “Future Classics”. Kjo listë përfshin modele me vjetërsi prej të paktën 20 vitesh. Ajo do të shërbejë si një udhëzues për importin e modeleve që paraqesin vlera potenciale historike, por ende nuk e kanë arritur vjetërsinë për të vijuar me procesin e përfshirjes në Regjistrin e Mjeteve Historike Retro. Procesi i verifikimit për marrjen e statusit Retro do të vijojë vetëm kur mjeti të plotësojë vjetërsinë e domosdoshme (30 vite). Prania në këtë listë do të jetë kriter i detyrueshëm për vijimin e procesit të importit.

 

Shkarko “Lista e Future Classics” Sugjero Mjet

KUJDES: Mos blini apo importoni një mjet pa qenë pjesë e Listës Zyrtare të Mjeteve Historike apo pa marrë një konfirmim të posaçëm nga Komisioni Retro - DPSHTRR! Prania e një mjeti në këto lista do të jetë kusht i detyrueshëm për importin dhe përfshirjen e tij në Regjistrin e Mjeteve historike Retro.


KUR AUTOMJETI NUK ËSHTË PJESË E LISTËS SË MJETEVE HISTORIKE

Lista e mjeteve historike përditësohet rregullisht (çdo gjashtë muaj). Grupi i ekspertëve që kanë hartuar listën marrin në shqyrtim të gjitha kërkesat për informim në lidhje me modele që mund të mos jenë përfshirë në këtë listë. Këto kërkesa do të vlerësohen rast pas rasti, duke marrë parasysh informacionet specifike mbi modelin apo dokumentet që lidhen me historikun e një mjeti të veçantë.
Nëse mjeti që dëshironi të regjistroni në Retro nuk bën pjesë në Listën Zyrtare të Mjeteve Historike (pasqyruar në këtë faqe), si listë referencë para Vlerësimit nga Komisioni Retro pranë DPSHTRR, do duhet të depozitoni një kërkesë dhe të prisni përgjigjen! 

 


PLOTËSONI KËRKESËN PËR VERIFIKIM:

SUGJERO MJET HISTORIK

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

Anëtarësime