Vetëdeklaro Mjetin për Regjistrim

Informacioni i grumbulluar do të kontribuojë për hartimin e bazës ligjore për të zgjidhur përfundimisht problematikat e kësaj kategorie dhe për të vijuar më tej me regjistrimin e rregullt të mjeteve në DPSHTRR.

Plotësoni sa më shumë fusha të mundeni. Çdo informacion që zotëroni është mjaft i vlefshëm në hartimin e materialit ligjor.

Të dhënat e zotëruesit:
Karakteristika të mjetit:
Çdo informacion që dispononi mbi mjetin ose historinë e tij do të ishte mjaft i vyer.

NGARKO DOKUMENTA DHE FOTO

Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.