Souvenir License Plate

 Shqip

Apply Online for Souvenir License Plate

Contact Information


List of characters: letters, numbers and symbols:
♣ ♦ ♠ . ! _ ← Ë Ç W ♥ € @ + ☺ $ ★ ♫ ?

Write your Dedication – Create your plate
Write your Dedication – Create your plate

Rules and Conditions

  • Indecent and offensive words are prohibited.
  • Reproduction of an existing license plate format is prohibited, for example: TR 1234 A or AA 123 AA.
  • Driving with the souvenir license plate is prohibited.
  • Service fees are:
    • Long & square plates: 1500 ALL.
    • Motorcycle plate: 1100 ALL.

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

Anëtarësime