Targë Suvenir

 English

Apliko Online për Targë Suvenir

Porosit Targën tënde Suvenir! Fondi i mbledhur nga çdo Targë Suvenir e porositur shkon si ndihmë humanitare për popullin ukrainas.

Të dhënat e kontaktit


Lista e karaktereve: gërma, numra dhe simbole si:
♣ ♦ ♠ . ! _ ← Ë Ç W ♥ € @ + ☺ $ ★ ♫ ?

[BENI COPY PASTE VETEM KËTO KARAKTERE. MOS PËRDORNI EMOJI NGA TELEFONI PASI NUK SUPORTOHEN]

Shkruaj Dedikimin - Krijo targën tënde
Shkruaj Dedikimin - Krijo targën tënde

RREGULLORE

  • Ndalohen fjalët fyese apo që lidhen me çështje sensitive.
  • Ndalohet riprodhimi i një formati targe ekzistuese në qarkullim, shembull: TR 1234 A ose AA 123 AA.
  • Ndalohet qarkullimi në rrugë me këto targa.
  • Tarifat për këtë shërbim:
    • Targë e gjatë & katrore: 1500 Lekë
    • Targë ciklomotori: 1100 Lekë

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

Anëtarësime